INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

תקנון

כללי

השימוש באתר inkarmiel כפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש"), ומהוה הסכמה מצדך, לתנאים אלה. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין חברת טינק וייז פתרונות אינטרנט (להלן "מפעילת האתר" או "החברה"), המפעילה את אתר www.inkarmiel.co.il (להלן "האתר"), לבין כל אדם המשתמש במידע הקיים באתר או במידע שהשיג באמצעות האתר ו/או המפרסם תגובה באתר (להלן "המשתמש").

מידע ותכנים באינטרנט

המידע שתמסור לפרסום באתר יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר ו/או פרסום איזה מפרטיך בו, כשם שעליך לנהוג בכל יצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

במסגרת אותם מרכיבים באתר הדורשים מסירת מידע אישי (כדוגמת הוספת תגובה לבית עסק) תתבקש לספק מספר פרטים אישיים כדוגמת: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון סלולרי ועוד. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של החברה. מסירת פרטים אלה אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירת הפרטים המוגדרים כ"חובה" ומסומנים כך באופן בולט לא תוכל לפרסם תגובות באתר. מסירת פרטים שגויים באתר תביא למחיקת פרטיך ממאגר החברה ולא תוכל לפרסם תגובות באתר.

במסגרת פעילותה השוטפת לאחזקת האתר ועדכונו, וכמתחייב מאופי השירותים המוצעים במסגרת האתר, ייתכן כי החברה תעביר מידע ממאגר נתוניה למפרסמים שונים. מובהר בזאת כי המידע שיועבר לידי המפרסמים לא יהיה מידע שיאפשר בדרך כלשהיא את זיהויך האישי (כדוגמת שם, טלפון או כתובת דוא"ל).

החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני או בSMS מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי פרסומי בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לפנות לחברה על מנת לבטל את הסכמתך לכך ולחדול מקבלתו.

הגבלת אחריות (פרסום באתר)

כל גולש רשאי לפרסם ו/או להשתמש באתר, כפוף לעמידתו בתנאים המצטברים הבאים:

1. אסור להתחזות כאדם אחר או להשתמש בכרטיס אשראי או במרכיב ממרכיביו במטרה להונות.

2. המשתמש באתר אינו רשאי לעשות בו שימוש לשם פרסום תגובה בעלת אופי גזעני, פוגעני, או שיש בפרסומה משום לשון הרע או עבירה על חוק כלשהו, ובכלל זאת:

2.1. כל תוכן הפוגע ו/או מפר זכויות קנייניות של צדדים שלישיים – לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר או כל זכויות קניין רוחני אחרות;

2.2. כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;

2.3. כל תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין (ולשם דוגמה – מודעות המציעות שירותי זנות);

2.4. כל תוכן הפוגע בפרטיותו של אדם;

2.5. כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

2.6. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ו/או שירותים, הטעונים הרשמה, בין אם בתשלום ובין אם בחינם.

מלבד האחריות הפלילית לפעולות כאמור בסעיפים 1-2 לעיל, החברה שומרת על זכותה לבטל כל תגובה או פרסום, שנתגלו או שנחשדו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כניסיון להונות כאמור, וכן לנקוט את כל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד מבצעי הפעולות האסורות כאמור, לרבות תביעה אזרחית בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו ו/או העלולים להיגרם לה ו/או למי מטעמה ו/או לצדדים שלישיים כלשהם.

לחברה שמורה זכות ההחלטה הסופית לגבי פסילה או פרסום כל חלק מהחומר המועבר אליה ע"י הגולשים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך מחדש את התגובות ולהתאימן לרוח התגובות המפורסמות באתר. מפעילת האתר שומרת על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו.

החברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות פרסום תגובתך ומי יגיב למידע שתפרסם, ולא תשא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. בנוסף, החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה ע"י צד שלישי בפרטים שיפורסמו על ידך.

החברה לא תשא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או שירכשו באמצעותן. כל הפרטים והמידע המפורסמים באתר הינם באחריותם הבלעדית והמלאה של מוסרי המידע. כמו כן, החברה לא תשא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג באתר, וכן לא תשא החברה באחריות לשינויים שנעשו על ידה בחומר המוצג באתר. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות ו/או במידע המפורסם באתר. החברה לא תשא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים, שנגרמו למשתמש כתוצאה משימוש בשירות ו/או במידע המפורסם באתר.

הואיל ואין אפשרות לקיים בירור ממצה בדבר אמינות ואמיתות התגובות המופיעות באתר, החברה אינה יכולה להבטיח ו/או להתחייב באשר לאמיתות ולדיוק התגובות המופיעות בו.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי המשתמש מבין ומכיר בכך, כי כל הפרסומים המופיעים באתר הינם באחריותו הבלעדית של המפרסם וכי אין החברה ערבה, בכל דרך שהיא, לפרסומים המופיעים באתר.

החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה ללא הרשאה למחשבי החברה ו/או למחשבי ספקיה. במקרים כגון נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש ו/או לרכושו עקב כך. כמו כן, החברה לא תהא חייבת בכל סיוע, תמיכה או עזרה טכנית בקשר עם האתר, העלאת ו/או הורדת תכנים ממנו, שימוש בציוד כלשהו וכיו"ב. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, לרבות הוספת או הורדת מודעות ו/או תגובות מסוימות, וזאת ללא צורך להודיע למפרסמים ו/או המשתמשים על כך מראש. לא תהיה משום כך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

זכויות יוצרים/סימני מסחר

כל הדפים המופיעים באתר הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. האתר נועד אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, ואין להכניס בו שינויים להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של מפעילת האתר בכתב ומראש. ידוע למשתמש כי כל הזכויות בשם ובסימן המסחרי של הלוח, כמו גם במבנה הלוח, בעיצובו ובאופן הצגת הפרסומים המופיעים בו - שייכות, בלעדית, לחברה. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעשות כל שימוש בכל אלה לכל מטרה שהיא.

ברירת דין ומקום שיפוט

תנאי השימוש כפופים לדין הישראלי. הסמכות הבלעדית בכל תובענה הנוגעת ו/או הנובעת לאתר ו/או משימוש בו תהיה לבית המשפט המוסמך הקרוב ביותר לכרמיאל.


שונות

על פי שיקול דעתה הבלעדי החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.