INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

המשביר ישלם חוב של 700 אלף שקל לעיריית כרמיאל

המשביר ישלם חוב של 700 אלף שקל לעיריית כרמיאל
בית משפט השלום בחיפה קיבל לאחרונה את תביעתה של עיריית כרמיאל נגד חברת "המשביר 365 החזקות", בגין חוב ארנונה של כ-700 אלף שקל שצברה חברה בת שלה – "קוסט", שנמצאת בהליכי פירוק. השופטת איילת הוך-טל קבעה שיש לחייב את המשביר בתשלום בשל העובדה שבמועד היווצרותו היא הייתה בעלת השליטה היחיד בקוסט. 

חברת קוסט הוקמה במרץ 2010 וכמה חודשים לאחר מכן שכר המשביר שטח בכרמיאל שהיה מיועד לשמש מרכול בניהול החברה. בתחילת הדרך נרשם המשביר כמחזיק הנכס בעירייה אך באוגוסט 2014 עבר הרישום לקוסט.

זמן קצר לאחר מכן נכנסה החברה להליכי פירוק ולנכס הצטבר חוב ארנונה של 700 אלף שקל. המחלוקת העיקרית בתביעה שהגישה העירייה התייחסה לשאלת חובתו של המשביר לשאת בתשלום החוב. לטענת העירייה, שוכר הנכס לפי הסכם השכירות הוא המשביר, וגם אם האחרון החליט להשכירו בשכירות משנה לקוסט, הוא לא פטור מהחובה לשלם ארנונה.

לדבריה יש לראות במשביר כמי שהחזיק בנכס במשך כל תקופת השכירות, או לכל הפחות החזיק בו ביחד עם החברה. היא הוסיפה כי המשביר היה בעל השליטה בקוסט בתקופה הרלבנטית וגם מסיבה זו הוא חייב בתשלום החוב. 

זאת ועוד: על פי העירייה ביצעה קוסט העדפת נושים אסורה ונמנעה בכוונה מתשלום החוב, ולכן יש להרים את מסך ההתאגדות בינה לבין המשביר. 

מנגד טענה המשביר שהנכס הוחזק והופעל על ידי קוסט באופן בלעדי בתקופה הרלבנטית. לדבריה, העירייה התרשלה בגביית החובות של החברה כל עוד הדבר היה אפשרי והיא לא צריכה לשאת באחריות למחדל.

השופטת איילת הוך-טל קבעה שמאחר שקוסט החזיקה בנכס והייתה "בעלת הזיקה הקרובה ביותר", היה נכון להטיל עליה את תשלום החוב. לדבריה, "הרמת מסך" היא חריג לכלל בדבר האישיות המשפטית הנפרדת והעצמאית שיוצר מסך ההתאגדות, ויש לנקוט בו במשורה.

עם זאת קבעה השופטת שמאחר שקוסט נמצאת בתהליך פירוק ומתקשה בתשלום החוב לתובעת, ואחרי שהוכח כי המשביר הייתה בעלת המניות הבלעדית בחברה במועד יצירת החוב (ואף העבירה לקוסט 15 מיליון שקל לצורך ביצוע תשלומים לרשויות), היא תהיה האחראית לשאת בחוב הארנונה.

בסופו של דבר פסקה השופטת הוך-טל כי על המשביר לשלם לתובעת את כל חוב הארנונה בסך כ-700 אלף שקל, בצירוף שכר טרחת עו"ד ותשלום אגרה בסך של 130 אלף שקל. 

אולי יעניין אותך גם