INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

דוח חמור של מבקר המדינה בעניין אורט בראודה

דוח חמור של מבקר המדינה בעניין אורט בראודה
לטענת מבקר המדינה, לאורט ישראל ולמנכ"ל צבי פלג היה ניגוד עניינים מול מכללת אורט בראודה להנדסה. אורט ישראל: "קיימים חילוקי דעות מהותיים בין רשת אורט לבין המועצה להשכלה גבוהה בנושאים מבניים וניהוליים"

מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, פירסם השבוע דוח חמור על מכללת אורט בראודה בכרמיאל. בין השאר נטען, כי מנכ"ל "אורט ישראל" היוצא, צבי פלג, היה במצב של ניגוד עניינים מכיוון שמילא שני תפקידים במקביל: מנכ"ל הרשת הארצית ויו"ר חבר הנאמנים של המכללה האקדמית בכרמיאל.

המבקר טוען, כי בשנים 2014-2011 נרשמה התערבות יתר של אורט ישראל בניהול המכללה ובוצעו העברות כספים בין המכללה לבין אורט ישראל.

בדוח המבקר נכתב: "מכללת אורט בראודה פעלה משנת 1999 ועד 2014 בניגוד לנורמות של ות"ת (ועדה לתיכנון ולתיקצוב, ר"א), שתכליתן לחזק את עצמאותו ואת מעמדו של המוסד האקדמי. השליטה של אורט ישראל במכללה באמצעות נציגיה במוסדות המנהלים יצרה ניגוד עניינים מובנה ופגעה בעצמאות המכללה.

לשליטה כזאת יש השפעה רבה על קבלת ההחלטות ועל ההתנהלות בכלל, והיא אף הביאה להעברת כספים בין המכללה לאורט ישראל בלא שקיפות ובלא פיקוח ובקרה של המאסדר (רגולטור). מל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) וות"ת היו ערות למצב במשך כל השנים האלה, אך לא פעלו בנחרצות כדי להביא לשינויו.

בספטמבר 2014 אישרה המל"ג הסכם עם אורט ישראל והמכללה כדי להסדיר את עצמאותה, ובנובמבר היא אישרה למכללה תקנון חדש, אך ספק אם הם מתיישבים עם כלל הנורמות שנקבעו על ידיה בנושא".

בעניינו של פלג קובע המבקר: "אף שעברו יותר מעשר שנים מאז פורסמו הנורמות הניהוליות של ות"ת וכ-12 שנים מאז מונה פלג ליו"ר חבר הנאמנים של המכללה, לא אכפה ות"ת את הנורמות הללו ואיפשרה למצב זה של ניגוד עניינים מובנה ופגיעה אפשרית בעצמאות המכללה להמשיך ולהתקיים".

המבקר מביא כדוגמה לניגוד עניינים שבו היה נתון פלג את דמי השימוש במבנים אשר בקמפוס בכרמיאל, עליהם שילמה המכללה לאורט ישראל. בשנים 2011-2010 ביקשה אורט ישראל לחדש את תשלום דמי השימוש על ידי המכללה ואף ניהלה משא ומתן עם המל"ג בנושא זה.

נציג המו"מ מטעם אורט ישראל היה המנכ"ל שלה, פלג, ששימש באותה עת גם יו"ר חבר הנאמנים של המכללה וחבר בוועד המנהל שלה. "בנושא זה", קובע המבקר, "ייצג פלג הן את המשכיר והן את השוכר".

כמו כן מצא המבקר כי ביוני 2014, מתוך 35 החברים בחבר הנאמנים של המכללה, 15 חברים כיהנו בתפקידיהם יותר מעשר שנים, ושישה מהם כיהנו בתפקידיהם כ-18 שנה. זאת, למרות שעל פי הנורמות הניהוליות של ות"ת, תקופת כהונה של חבר בעמותה תהיה תשע שנים לכל היותר.

באוגוסט 2014 הודיעו המל"ג והוות"ת כי אם פלג לא יפנה את מקומו, בכוונתן להפסיק להכיר במכללה כמוסד אקדמי ואף לעצור את התיקצוב. נוכח האיום עזב פלג את תפקידו כיו"ר חבר הנאמנים עד לתחילת ספטמבר ובתחילת 2015 התפטר גם מתפקידו בוועד המנהל.

מאורט ישראל נמסר: "קיימים חילוקי דעות מהותיים בין רשת אורט לבין המועצה להשכלה גבוהה בנושאים מבניים וניהוליים. חילוקי הדעות האלה נמשכו מספר שנים ולא היתה להם כל השפעה על המשך הצמיחה של המכללה הן בתוכניות האקדמיות והן במספר הסטודנטים.

ההיפך הוא הנכון, בזמן שלכאורה אורט ישראל היתה מעורבת בניהול המכללה, צמחה מכללת אורט בראודה והפכה למכללה להנדסה המובילה בגליל. תוכניות לתואר שני אושרו על ידי המועצה להשכלה גבוהה, ומספר הסטודנטים במכללה להנדסה הלך וגדל.

לאורט ישראל לא היה מעולם ניגוד עניינים עם מכללת אורט בראודה להנדסה. ההיפך הוא הנכון. רשת אורט ישראל היא זו שהקימה ופתחה את המכללה, והאינטרס היחיד של רשת אורט ישראל היה ויהיה המשך צמיחתה ופיתוחה של המכללה להנדסה".

מתוך YNET


אולי יעניין אותך גם