INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

למה התנגדה שופרסל להקמת סניף 'קופיקס' בקניון לב כרמיאל (הקניון החדש)?

למה התנגדה שופרסל להקמת סניף 'קופיקס' בקניון לב כרמיאל (הקניון החדש)?
בסמוך ליציאה מהמרכול בקניון בכרמיאל הוקם דוכן של רשת הקפה. שופרסל דרשה צו מניעה בטענה שהדבר יגרום מטרדי רעש ולכלוך. מה נקבע?
הקמת סניף של רשת הקפה "קופיקס" בקניון כרמיאל כמעט הסתיימה כשרשת "שופרסל", המפעילה מרכול בסמוך, דרשה לעצור את העבודות. לטענתה הדבר יגרום למטרדי רעש ולכלוך, מה גם שמדובר בהפרת הסכם שלה עם הנהלת הקניון. אבל בית משפט השלום בחיפה דחה את הדרישה בטענה שהועלתה באופן סתמי וכוללני, והשלמת סניף "קופיקס" תימשך ללא הפרעה.

ב-1994 שכרה שופרסל שטח בקניון כרמיאל ופתחה בו סניף. ב-2013 חתמו שופרסל והנהלת הקניון על תוספת להסכם השכירות, במסגרתה הוחלט ששטח המרכול יוקטן. חלק מהאזור שיתפנה, סוכם, יושכר על ידי הקניון לצד ג' וחלק אחר ישמש להגדלת השטח הציבורי בקניון ובו יוקם פטיו. כמו כן הוסכם כי שופרסל תישא בחצי מעלויות הקמת הפטיו, ודמי השכירות שלה על שטח זה יופחתו בחצי.

לאחרונה החלה הנהלת הקניון לבצע עבודות להקמת דוכן של "קופיקס" בשטח הפטיו, ליד היציאה מהמרכול. בתגובה הגישה שופרסל לבית המשפט בקשה למתן צו מניעה זמני המורה להימנע מלבצע כל פעולה בשטח הפטיו. טרם הוגשה תביעה.

שופרסל טענה כי הקמת דוכן "קופיקס" מהווה הפרה יסודית של התוספת להסכם, שכן השטח שהתפנה כבר הושכר עבור סניף של קופת חולים מכבי. שופרסל הוסיפה שהוסכם כי שטח הפטיו ישמש רק לצורך הגדלת השטח הציבורי בקניון, ואחרת לא הייתה מסכימה לשאת במחצית מעלויות הקמתו ודמי השכירות שלו. בנוסף היא טענה כי בית הקפה יגרום מטרדי רעש, לכלוך וריח, ולכן היא מתכוונת לתבוע גם מכוח עילה נזיקית.

הנהלת הקניון טענה מנגד שבניית הדוכן הושלמה למעשה, ועל כן אין טעם בצו שיורה לעצור אותה. כמו כן נטען כי השטחים הציבוריים בקניון מצויים בחכירה של חברת הניהול, למעט שטחים שהוחכרו לגורמים פרטיים. לשיטתה, התוספת להסכם לא מקנה לשופרסל זכות קניינית בפטיו. הקטנת שטח הסניף הביאה בחשבון שבשטח הפטיו תהיה פעילות מסחרית כמו בשאר שטחי הקניון, ולכן הופחתו דמי השכירות על שטח זה.


סיכויים נמוכים

השופטת מעין צור דחתה את הבקשה וקבעה ששופרסל לא עמדה בתנאים הדורשים לצורך קבלת צו זמני, שהם סיכויים טובים לזכות בהליך העתידי וכן הוכחת "מאזן הנוחות", שלפיו הנזק שייגרם לשופרסל במידה שלא יינתן הצו המבוקש עולה על הנזק שייגרם לחברה במקרה שהצו יינתן.

השופטת הסבירה כי שופרסל לא הצביעה על נזקים בלתי הפיכים שייגרמו לה אם לא יינתן הצו, שכן אם תזכה בתביעתה, ניתן יהיה להפסיק את הפעלת הדוכן ולפצותה במידה שייגרמו לה נזקים.

השופטת הוסיפה כי הטענה בדבר מטרד הועלתה בצורה סתמית וכוללנית, מבלי שהוצגו ראיות כלשהן לביסוסה. בתי קפה בקניונים הם דבר מקובל ונפוץ, ובתוספת להסכם אין הוראה האוסרת להקים דוכנים בפטיו, ולכן הסיכוי של שופרסל לזכות בתביעה הוא נמוך.

בסיכומו של דבר הבקשה נדחתה ושופרסל חויבה בהוצאות משפט בסך 3,000 שקל.

מתוך YNET

אולי יעניין אותך גם